Back to Top

uk33

A- A A+
Klub Poselski Nowoczesna - Artykuły filtrowane wg daty: marzec 2019

Dotyczy wyłączenia z obowiązku zatrudniania na umowę o pracę nauczycieli specjalistów lub terapeutów do prowadzenia zajęć specjalistycznych lub różnego rodzaju terapii, zwłaszcza dzieci niepełnosprawnych posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1076-2018/$file/8-020-1076-2018.pdf

Dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - doprecyzowania przepisów w zakresie opodatkowania czynności odplatnego zbycia, przed upływem pięciu lat, nieruchomości lub części majątku wchodzącego w skład wspólności małżeńskiej po śmierci jednego z małżonków lub po podziale majątku wspólnego na skutek orzeczenia rozwodu lub separacji. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2852

Dotyczy wprowadzenia reguły, zgodnie z którą kandydatem na Prezesa Najwyższej Izby Kontroli nie mogłaby być osoba, która należała do partii politycznej w okresie 5 lat przed data złożenia wniosku o powołanie.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1074-2018/$file/8-020-1074-2018.pdf

Dotyczy zobowiązania pracodawców do przedstawiania w publikowanych przez nich ofertach zatrudnienia proponowanego wynagrodzenia, które planują zaproponowacć aplikującym na dane stanowisko kandydatom. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2830

Dotyczy zobowiązania ministra do spraw energii do wprowadzenia standardów jakościowych dla paliw stałych w terminie do 31 sierpnia 2018 r. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-999-2018/$file/8-020-999-2018.pdf

Dotyczy wyposażenia samorządu gminnego w nowe narzędzia umożliwiające przyznanie dodatku grzewczego dla mieszkańców dotkniętych ubóstwem energetycznym pod warunkiem posiadania źródła ciepła, o którym mowa w art. 8a ust. 1 projektu ustawy; likwidacji dodatku energetycznego. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2698

Dotyczy zaostrzenia sankcji dla kierowców za poruszanie się samochodami z niesprawnym albo wyciętym filtrem cząstek stałych oraz dla podmiotów, które oferują usługi wycięcia albo modyfikacji filtra cząstek stałych. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2699

Dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - uregulowania wysokości poziomu informowania i alarmowania o stężeniach pyłu zawieszonego PM10 na poziomie ustawowym i stopniowego obniżania go aż do poziomów, które lepiej niż obecnie oddają relację między stężeniem pyłów a stopniem zagrożenia dla zdrowia.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2702

Dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - zachęcenia gmin i obywateli do przejścia na proekologiczne ogrzewanie i tym samym zmniejszenie zanieczyszczenie powietrza; w ramach programu realizowane będzie wsparcie gminnych PONE poprzez dofinansowywanie wymiany kotłów posiadających system grzewczy oparty na ogrzewaniu gazowym lub elektrycznym, podłączeniu do sieci ciepłowniczej, kotle na paliowo stałe. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2705

Dotyczy podniesienia wysokości renty socjalnej do wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUZ oraz likwidacji obciążenia osób pobierających rentę socjalną podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2468

Strona 2 z 2