Back to Top

uk33

A- A A+
Klub Poselski Nowoczesna - Artykuły filtrowane wg daty: poniedziałek, 04 marzec 2019

Dotyczy zdaniem wnioskodawców - powołania Obywatelskiej Rady Mediów w miejsce Rady Mediów Narodowych w celu przywrócenia pluralizmu polskim mediom publicznym. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1244-2019/$file/8-020-1244-2019.pdf

Dotyczy ujednolicenia wysokości bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym z wysokością bonifikaty przysługującej takim samym podmiotom, które mają prawa użytkowania wieczystego gruntów na gruntach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1239-2019/$file/8-020-1239-2019.pdf

Dotyczy uchylenia zakazu handlu w niedziele wprowadzonego na mocy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni; umożliwienia placówkom handlowym prowadzenie działalności handlowej we wszystkie dni tygodnia przy jednoczesnym zobowiązaniu ich do zapewnienia pracownikom możliwości wypoczynku w przynajmniej dwie niedziele miesiąca. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1240-2019/$file/8-020-1240-2019.pdf

Dotyczy określenia zasad ścigania i karania za stosowanie praktyk konwersyjnych tj. każdego działania, które ma na celu zmianę lub stłumienie orientacji seksualnej, tożsamości płciowej lub ekspresji płciowej (praktyki konwersyjne nie obejmują świadczeń zdrowotnych)

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1241-2019/$file/8-020-1241-2019.pdf

Dotyczy zakończenia finansowania lekcji religii ze środków publicznych, uregulowania obecności lekcji religii w szkołach publicznych oraz wzmocnienia neutralności światopoglądowej systemu edukacji w Polsce. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1210-2019/$file/8-020-1210-2019.pdf

Dotyczy zgodnie z projektem - umożliwienia powołania komisji śledczej minimalną liczbą 154 głosów "za" (czyli 1/3 posłów), skład komisji będzie musiał brać pod uwagę: konieczność zapewnienia większości w komisji przedstawicielom opozycji sejmowej oraz powierzenie funkcji przewodniczącego przedstawicielowi opozycji. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1156-2018/$file/8-020-1156-2018.pdf

Dotyczy zdaniem wnioskodawców - praktycznej, trwałej i przynoszącej wymierne korzyści obywatelom i obywatelkom formy upamiętnienia stulecia niepodległości Polski poprzez powołanie specjalnego funduszu, którego celem będzie dofinansowanie budowy i rozbudowy co najmniej 100 żłobków i przedszkoli na terenie całego kraju. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1144-2018/$file/8-020-1144-2018.pdf

Dotyczy wprowadzenia do polskiego systemu prawnego możliwości utworzenia krakowskiego związku metropolitalnego. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2934

Dotyczy wyłączenia z obowiązku zatrudniania na umowę o pracę nauczycieli specjalistów lub terapeutów do prowadzenia zajęć specjalistycznych lub różnego rodzaju terapii, zwłaszcza dzieci niepełnosprawnych posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1076-2018/$file/8-020-1076-2018.pdf

Dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - doprecyzowania przepisów w zakresie opodatkowania czynności odplatnego zbycia, przed upływem pięciu lat, nieruchomości lub części majątku wchodzącego w skład wspólności małżeńskiej po śmierci jednego z małżonków lub po podziale majątku wspólnego na skutek orzeczenia rozwodu lub separacji. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2852

Strona 1 z 2