Back to Top

uk33

A- A A+
%PM, %09 %594 %2016 %14:%Lis

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Data złożenia projektu ustawy do Marszałka Sejmu: 20.10.2016

Przedmiotowy projekt ustawy wynika z konieczności dostosowania przepisów ustawowych dotyczących  kryterium  dochodowego  osób  ubiegających  się  o  świadczenie  z  Funduszu Alimentacyjnego  w  związku ze    znacznym    wzrostem    wynagrodzenia    minimalnego, wprowadzonym rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  9  września  2016  r.    w  sprawie wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  w  2017  r  (Dz.U.  z  2016  r.  poz.  1456). Zgodnie z treścią tego rozporządzenia od 1 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie za pracę  będzie  wynosić  2000  złotych,  co  po  odliczeniu  kosztów  uzyskania  przychodu, należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne da kwotę  1  459,48  złotych. 

Oznacza  to,  że  typowy  beneficjent  świadczeń  z  Funduszu Alimentacyjnego, a więc rodzina składająca się z jednego rodzica i jednego dziecka nie będzie w stanie uzyskać świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego o kwotę 9,48 złotych. Dotychczasowe  kryterium  dochodowe  pozwalało  takim  osobom  osiągać dochód 1450,00 złotych netto stanowiący 106,96 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z tego względu wnioskodawcy postulują podwyższenie wartości kryterium dochodowego do kwoty 780 złotychna osobę. Zatem przy dwóch członkach rodziny będzie to oznaczało, iż mogą oni uzyskać  dochód  stanowiący  106,88%,  a  więc  utrzymany  zostanie  on  na  porównywalnym poziomie.

Projekt ustawy na stronie Sejmu >>