Back to Top

uk33

A- A A+
%PM, %15 %691 %2016 %17:%Lip

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

Data złożenia projektu ustawy do Marszałka Sejmu: 15.07.2016

Dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami m.in. przez nałożenie na uprawnionego korzystającego z prawa pierwokupu obowiązku złożenia oświadczenia z zachowaniem szczególnej formy oraz złożenia do depozytu notarialnego całej ceny określonej w umowie.

Podmiot korzystający z prawa pierwokupu, chcąc wykonać przysługujące mu prawo, zobowiązany jest do złożenia stosowanego oświadczenia w tym zakresie. Jeśli zawarcie umowy sprzedaży określonej rzeczy wymaga zachowania formy szczególnej, to oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu winno być złożone w tej samej formie. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, przepisy Kodeksu cywilnego wymagają dla tej czynności prawnej zachowania formy aktu notarialnego. Zgodnie bowiem z art. 158 Kodeksu cywilnego „Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione”. Należy więc wskazać, iż oświadczenie dotyczące skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości powinno także przybrać formę aktu notarialnego.

Warunkiem przyjęcia przez notariusza oświadczenia uprawnionego z tytułu prawa pierwokupu nieruchomości (oświadczenia w formie aktu notarialnego) będzie uprzednie złożenie przez uprawnionego do depozytu notarialnego całej ceny, w wysokości określonej w umowie sprzedaży zawartej przez zobowiązanego z osobą trzecią.

Reasumując, aby podmiot uprawniony skorzystał z prawa pierwokupu nieruchomości musi spełnić łącznie dwa warunki:

1) najpóźniej do chwili złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu złożyć cenę zakupu do depozytu notarialnego, cena musi odpowiadać cenie zakupu określonej w umowie z osobą trzecią;
2) złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu w formie aktu notarialnego.

Nowelizacja zakłada, że podmiot korzystający z prawa pierwokupu będzie zobowiązany do złożenia należnej kwoty do depozytu notarialnego, co będzie stanowiło odpowiednie zabezpieczenie i gwarancję dla sprzedającego, iż otrzyma zapłatę za nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży.

Projekt ustawy na stronie Sejmu >>